Výsledky hlasování

1) Usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání mimořádné valné hromady „Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady“:

„Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady.“

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 363 902 000 Kč, s nimiž je spojeno 2 727 804 hlasů, což představuje 70,33 % základního kapitálu* společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

- Schválení jednacího řádu valné hromady

PRO 2 727 792 hlasů 99,99 % přítomných 70,33 % všech

PROTI 12 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

NEHLASOVALO 0 hlasů

- Volba předsedy valné hromady

PRO 2 727 792 hlasů 99,99 % přítomných 70,33 % všech

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 12 hlasů

NEHLASOVALO 0 hlasů

- Volba zapisovatele valné hromady

PRO 2 727 792 hlasů 99,99 % přítomných 70,33 % všech

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 12 hlasů

NEHLASOVALO 0 hlasů

- Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě

PRO 2 727 804 hlasů 100 % přítomných 70,33 % všech

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

NEHLASOVALO 0 hlasů

- Volba skrutátorů valné hromady

PRO 2 727 792 hlasů 99,99 % přítomných 70,33 % všech

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

NEHLASOVALO 12 hlasů

2) Usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady „Volba členů dozorčí rady Společnosti“:

„Valná hromada zvolila novými členy dozorčí rady Ing. Martina Procházku, bytem Ústí nad Labem, Novoveská 82, PSČ 400 03, a Ing. Pavla Jirouška, bytem Brandýsek, Ke Třebusicům 379, PSČ 273 41.“

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 363 902 000 Kč, s nimiž je spojeno 2 727 804 hlasů, což představuje 70,33 % základního kapitálu* společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

- Volba člena dozorčí rady – Ing. Martin Procházka

PRO 2 601 792 hlasů 95,38 % přítomných 67,08 % všech

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 126 000 hlasů

NEHLASOVALO 12 hlasů

- Volba člena dozorčí rady – Ing. Pavel Jiroušek

PRO 2 601 792 hlasů 95,38 % přítomných 67,08 % všech

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 126 012 hlasů

NEHLASOVALO 0 hlasů

3) Usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání mimořádné valné hromady „Volba členů představenstva Společnosti“:

„Valná hromada zvolila novými členy představenstva Ing. Jana Šrubaře, bytem Praha 5, Plzeňská 155/113, a Prof. Ing. Bohuslava Doležala, CSc., bytem Praha 4, Kropáčkova 563/14, PSČ 149 00.“

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 363 902 000 Kč, s nimiž je spojeno 2 727 804 hlasů, což představuje 70,33 % základního kapitálu* společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Volba člena představenstva – Ing. Jan Šrubař

PRO 2 601 804 hlasů 95,38 % přítomných 67,08 % všech

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 126 000 hlasů

NEHLASOVALO 0 hlasů

- Volba člena představenstva – Prof. Ing. Bohuslav Doležal, CSc.

PRO 2 601 192 hlasů 95,35 % přítomných 67,06 % všech

PROTI 12 hlasů

ZDRŽEL SE 126 600 hlasů

NEHLASOVALO 0 hlasů

*Základní kapitál společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost činí 1 939 408 000,- Kč (slovy jedna miliarda devět set třicet devět milionů čtyři sta osm tisíc korun českých) a je rozdělen na 3 878 816 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Každá akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč představuje jeden hlas.

Menu