Cookies Verwendung

Diese Website verwendet Cookies, soweit dies für ihren ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich ist. Weitere Informationen.


csende
Search
MenuMENÜ

×

Pořad jednání mimořádné valné hromady 6. 6. 2011

Pořad jednání

  • Zahájení
  • Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
  • Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku za rok 2010, řádné účetní závěrce za rok 2010, konsolidované účetní závěrce za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010; Souhrnná vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
  • Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2010, konsolidované účetní závěrce za rok 2010 a stanovisko k návrhu na rozdělení zisku za rok 2010, seznámení s výrokem auditora, seznámení s výsledkem přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010, zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2010
  • Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a konsolidované účetní závěrky za rok 2010
  • Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010
  • Volba člena představenstva
  • Závěr

Účast akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:00 hod. v den a v místě konání valné hromady. Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby ne starším než 3 měsíce a jejich oprávněním za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se navíc prokazují plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, není-li dále uvedeno jinak.

Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se navíc prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí, není-li dále uvedeno jinak. Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který Společnost od 4. května 2011 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle Společnosti a uveřejní na internetových stránkách Společnosti www.spolchemie.cz v elektronické podobě v sekci „Aktuality“ a sekci „Pro akcionáře“. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí prostřednictvím emailové adresy info@spolchemie.cz. Na této emailové adrese lze také elektronicky oznamovat udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem. Oznámení musí mít písemnou formu, tzn. že musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb.

Akcionář nebo jeho zástupce je povinen při zápisu do listiny přítomných předložit akcie Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, které chce na valné hromadě vykonávat, nebo odevzdat Společnosti písemné prohlášení osoby, která vykonává jejich úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu. Toto písemné prohlášení musí mít náležitosti vyžadované zákonem. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady tj. 30. května 2011. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že v případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry(např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě)uplatňovat vůči Společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem (rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru.

Práva a povinnosti akcionářů související s účastí na valné hromadě

V souladu s obchodním zákoníkem a stanovami Společnosti je akcionář oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má rovněž právo na vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit Společnosti újmu nebo jde o vnitřní informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství Společnosti nebo utajovanou informací podle zvláštního právního předpisu.

Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je Společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací. Vysvětlení může být poskytnuto i formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání valné hromady uveřejněno na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uvedený pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, nebo návrh k jinému bodu, který je na pořadu jednání valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu nebo návrhu Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti; představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu, představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

Řádná účetní závěrka Společnosti a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti

Akcionář, případně jím zmocněná osoba, mohou od 4. května 2011 do dne konání valné hromady (včetně) nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 – 14.00 hod. do řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010, konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2010, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, a to v sídle Společnosti na adrese Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, PSČ: 400 32. Současně s tím budou nejpozději od 4. května 2011 do dne konání valné hromady (včetně) všechny výše uvedené dokumenty uveřejněny na internetových stránkách Společnosti (www.spolchemie.cz) v sekci „Aktuality“ a sekci „Pro akcionáře“. Akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání výše uvedených dokumentů v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010 dle IFRS:

Aktiva celkem: 5 450 023 tis. Kč v tom dlouhodobá aktiva: 4 115 461 tis. Kč

Pasiva celkem: 5 450 023 tis. Kč v tom vlastní kapitál: 1 475 793 tis. Kč

Provozní výnosy: 4 484 213 tis. Kč

Provozní náklady: 4 292 681 tis. Kč

Finanční výsledek: -42 207 tis.Kč

Hospodářský výsledek po zdanění: 130 084 tis. Kč

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2010 dle IFRS:

Aktiva celkem: 6 450 304 tis. Kč v tom dlouhodobá aktiva: 4 966 933 tis. Kč

Pasiva celkem: 6 450 304 tis.Kč v tom vlastní kapitál: 1 425 729 tis. Kč

Provozní výnosy: 5 629 585 tis.Kč

Provozní náklady: 5 454 141 tis.Kč

Finanční výsledek: - 70 673 tis.Kč

Mimořádný výsledek: 95 070 tis.Kč

Hospodářský výsledek po zdanění: 154 070 tis. Kč

Údaje o základním kapitálu Společnosti

Základní kapitál Společnosti činí 1 939 408 000,- Kč (slovy jedna miliarda devět set třicet devět milionů čtyři sta osm tisíc korun českých) a je rozdělen na 3 878 816 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Každá akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč představuje jeden hlas.

Soubory ke stažení: