Představenstvo společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem, IČ 00011789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47 (dále jen „Společnost“), svolává tímto řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 9. 6. 2020 od 15:00 hod. v závodní jídelně Společnosti nacházející se v blízkosti křižovatky ulic Brněnská a U Chemičky za sídlem Společnosti, které je na adrese v ul. Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem.

Vážení akcionáři,

dovolujeme si Vás upozornit, že v Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem, IČ 00011789, která se má konat dne 9.6.2021, došlo k drobné chybě v psaní, a sice v textaci předposledního odstavce bodu 4 – Rozhodnutí o související změně stanov Společnosti.

Poslední věta návrhu usnesení k bodu 4 zní z logiky navrhovaného rozhodnutí, kterým má dojít k navýšení základního kapitálu, správně takto: „Změna stanov nabývá účinnosti ke dni zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti dle bodu 3 do obchodního rejstříku.“

Omylem v původním textu byl uveden výraz „snížení základního kapitálu“, což není v souladu s deklarovaným záměrem kvalifikovaného akcionáře, ve kterém je to uvedeno správně. Děkujeme všem akcionářům za upozornění s tím, že i z jejich vyjádření je zřejmé, že význam pochopili správně.

Omlouváme se za tuto chybu a možné nedorozumění.

Protinávrhy akcionářů a stanoviska představenstva k nim:

Plné moci pro zastupování na valné hromadě: