VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 40032, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47, IČO: 00011789 (dále jen „Spolek“), zavedla prostřednictvím závazné interní směrnice PS 255/2023 Etický kodex (dále jen „Etický kodex“) vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“).

Vnitřní oznamovací systém je sdílen Spolkem a těmi společnostmi tvořícími koncern Spolku, které Spolek pověřily vedením vnitřního oznamovacího systému (dále jen „Povinné osoby“, nebo také „Povinná osoba“).

 

KOMU A JAK OZNAMOVAT

Oznámení je možné činit prostřednictvím kterékoli z příslušných osob, kterými jsou:

Hana Zemanová

Vojtěch Hrdlička

Kamila Vítek Derynková

e-mail: zemanova@cssas.cz

e-mail: hrdlicka@spolchemie.cz

e-mail: derynkova@spolchemie.cz

tel.: +420 477 16 2521

mob.: +420 721 377 829

tel.: +420 477 16 2066

mob.: +420 724 166 630

mob.: +420 725 747 490

a to následujícími způsoby:

e-mailem, telefonicky v době od 7:30 do 15:30 hod., prostřednictvím hlasové schránky na výše uvedených číslech, nebo osobně po předchozí domluvě.

CO OZNAMOVAT

Skrze vnitřní oznamovací systém se přijímají oznámení

 • o jakémkoli porušení Etického kodexu Společnosti

(https://www.spolchemie.cz/cs/eticky-kodex/)

 • o protiprávním jednání, které
  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  3. porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
   1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
   2. daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 1. ochrany spotřebitele,
 2. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 3. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 1. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 2. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 3. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

KDO OZNAMUJE

Skrze vnitřní oznamovací systém mohou oznámení podávat fyzické osoby, které vykonávaly či vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, v souvislosti se kterou se oznámení podává.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely Zákona o ochraně oznamovatelů rozumí zejména

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • správa svěřeneckého fondu,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Povinné osoby vylučují přijímání oznámení od osob, které pro Povinné osoby nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

ANONYMNÍ OZNÁMENÍ

Skutečnosti oznámené anonymním oznámením, nebo oznámením, které nesplňuje jiné požadavky Zákona o ochraně oznamovatelů, budou prošetřeny dle platných interních předpisů přijatých Povinnou osobou.

 

OCHRANA IDENTITY A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identita oznamovatele je vždy maximálně chráněna a je známa pouze příslušným osobám. Povinné osoby identitu oznamovatele nezískají. Odvetná opatření proti oznamovateli jsou nepřípustná bez ohledu na charakter oznámení.

S osobními údaji oznamovatele ve výše uvedeném rozsahu, spolu s případným hlasovým záznamem ústně podaného oznámení, jsou oprávněny nakládat pouze příslušné osoby za účelem kontaktování oznamovatele (předání informací, které oznamovateli náleží podle Zákona o ochraně oznamovatelů), za účelem vedení evidence o podaných oznámeních a za účelem uchování oznámení, to vše po dobu 5 let od podání oznámení. Údaje nebudou strojově zpracovány ani předány do zahraničí.  Zásady ochrany osobních údajů Společnosti dostupné na https://www.spolchemie.cz/cs/gdpr_cs/ se uplatní obdobně.

EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

V případě, že by měl oznamovatel pochybnost o funkčnosti vnitřního oznamovacího systému, může oznámení podat pomocí externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky a který je dostupný na internetové adrese https://oznamovatel.justice.cz/.

Podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.