Bezpečnost & ochrana zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví je jednou z našich priorit. Naším cílem je identifikovat, odstranit anebo alespoň minimalizovat veškerá rizika jak ve vztahu k našim zaměstnancům, tak i lidem v našem okolí. 

Naše aktivity neustále monitorujeme a zlepšujeme, ale zároveň si uvědomujeme, že bezpečnost a ochranu zdraví je ovlivněna chováním každého z nás. Přáním nás všech je vrátit se z práce zdravý, proto byl v naší firmě v roce 2021 spuštěn program „…protože na zdraví záleží“, který má za cíl posílit bezpečnostní kulturu ve firmě a zlepšit chování a přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví, a to ve vztahu k sobě samému i svým kolegům. Naším zámětem je vytvářet bezpečnější pracovní prostředí a v budoucnu docílit snížení počtu pracovních úrazů.

Naše zaměstnance informujeme, školíme a motivujeme k zodpovědnému chování tak, aby se nám společně dařilo i nadále předcházet problémům, přijímat preventivní opatření a odstraňovat rizika. 

Naše základní hodnoty, cíle a postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví definuje Politika SPOLCHEMIE.  Základním nástrojem jsou pravidelné analýzy rizik, jejich sladění s potřebami společnosti a s legislativními požadavky, následně pak stanovení a realizace technických, organizačních či investičních opatření ke zlepšení.

Naše aktivity neustále monitorujeme a zlepšujeme. 
Naše zaměstnance informujeme, školíme a motivujeme k zodpovědnému a bezpečnému chování.

OCHRANA OKOLÍ — PREVENCE HAVÁRIÍ

Dbáme na to, aby naše okolí nebylo ohroženo naší činností. Předcházení závažným haváriím provádíme v souladu s požadavky zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, a řadu bezpečnostních opatření přijímáme i nad zákonný rámec. 

Pravidelně identifikujeme a dokumentujeme případná rizika a nebezpečí. Ta jsou dále analyzována a hodnocena a výstupy jsou zapracovány v Bezpečnostní zprávě, Vnitřním havarijním plánu a další bezpečnostní dokumentaci. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně prověřována a kontrolována jak orgány státní správy, tak interně, a to i v rámci protihavarijního a protipožárního výcviku. Usilujeme zároveň o včasnou informovanost a ochranu jak našich zaměstnanců, tak i obyvatel města.