Ochrana osobních údajů

Základní zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČO: 000 11 789, se sídlem Revoluční 1930/86, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B vložka 47 (dále jen „Správce“) jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout subjektům osobních údajů základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

Konkrétní informace a podrobnosti k jednotlivému zpracování Vašich osobních údajů poskytujeme vždy při konkrétním sběru Vašich osobních údajů, pokud to zákon vyžaduje. V případě, že se tyto konkrétní informace anebo podrobnosti liší od informací v tomto dokumentu, mají tyto konkrétní informace anebo podrobnosti přednost před těmito zásadami ochrany osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Správce schopný identifikovat. V souvislosti s provozem závodu Správce může ze strany Správce dojít ke zpracování zejména následujících kategorií osobních údajů:

Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje:

 1. akademický titul
 2. jméno a příjmení
 3. název obchodní firmy
 4. rodné číslo, nebo datum narození
 5. IČO, DIČ
 6. adresa trvalého pobytu
 7. adresa sídla nebo místa podnikání
 8. fakturační adresa
 9. adresa zaměstnavatele
 10. identifikační údaje zástupce smluvního partnera nebo kontaktní osoby, kterou určí
 11. pracovní pozice
 12. identifikační údaje zmocněnce
 13. bankovní spojení
 14. podpis
 15. jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, telefon, email, adresa zaměstnavatele, číslo osobních dokladů

 

Kontaktní údaje

 1. kontaktní telefonní číslo
 2. kontaktní email
 3. doručovací adresa

 

Údaje o odebíraných/poskytovaných službách, využívání služeb, zakoupeném/dodaném zboží a údaje o stavu závazků a pohledávek

 1. druh a specifikace poskytované služby nebo zboží
 2. objem poskytnutých služeb/zboží a jejich cena
 3. informace o stavu sluhů, pohledávek, platební morálce

 

Údaje z komunikace mezi Správcem a subjektem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží Správcem a zákazníkem, dodavatelem, jiným smluvním partnerem, případně s jejich kontaktní osobou. Jedná se o zápisy osobní komunikace a dále o písemnou a elektronickou komunikaci, včetně případných záznamů telefonických hovorů.

Kamerové záznamy z prostor Správce

Správce umísťuje z důvodu ochrany oprávněných zájmů spočívajících v ochraně majetku do prostor závodu Správce kamerové systémy. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním. Informace o zpracování osobních údajů v rámci kamerových záznamů jsou dostupné na místě, kde jsou kamery umístěny.

Údaje zpracovávané na základě souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy, k plnění zákonných povinností ani na ochranu oprávněných zájmů Správce, ale jejich zpracování umožní Správci zlepšovat služby a produkty, zaměřit se na to, co smluvní partnery opravdu zajímá, a případně je informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti uvedenou v daném souhlasu. Jedná se zejména o:

 1. údaje získané průzkumy spokojenosti (jsou zpracovány u zákazníků Správce na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)
 2. údaje o využívání produktů, výhod a bonusů a typovém chování smluvních partnerů (jsou zpracovány u odběratelů Správce na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)
 3. kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Správce (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením)ÚČELY, PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ A DOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány vždy na základě relevantního právního základu podle GDPR a v rozsahu nezbytném pro účel jejich zpracování. Níže uvádíme, které Vaše osobní údaje zpracováváme na základě kterého právního základu, za jakým účelem a po jakou dobu.

1. Správce zpracovává Osobní údaje zejména pro následující účely:

 1. Pro účely splnění zákonných povinností – např. bezpečnostní předpisy, pracovně právní předpisy, vedení seznamu akcionářů
 2. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Správcem a Subjektem nebo jejich zaměstnavatelem
 3. k ochraně svých oprávněných zájmů, kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Správcem a Subjektem nebo jeho zaměstnavatelem, plnění zákonných povinností, které Správci ze smluvního vztahu mezi ním a Subjektem nebo jeho zaměstnavatelem vyplývají, ochrana reputace Správce a ochrana majetkových zájmů Správce pro případné soudní či jiné spory
 4. zajištění bezpečnosti provozu podniku Správce
 5. pro analýzy a vyhodnocování možných rizik a pro přímý marketing vlastních produktů
 6. k marketingovým účelům, včetně PR aktivit, aby Správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodních sdělení ohledně nich potřebám Subjektů nebo jejich zaměstnavatele

 

2. Se souhlasem Subjektu dále Správce zpracovává osobní údaje zejména pro:

 1. marketingové účely, včetně PR aktivit, nad rámec oprávněného zájmu, tedy zahrnující profilování a nabídku produktů a služeb našich partnerů a ostatních členů Skupiny SPOLCHEMIE

 

Poskytování osobních údajů Správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro účely nepřímého marketingu, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti Správce, je od Vás vyžadován souhlas. Pokud Správci neudělíte Souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám Správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě Smlouvy.

Za jiným účelem Správce zpracovává osobní údaje, pouze pokud o tom byl Subjekt odpovídajícím způsobem informován.

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro realizaci těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. V případě smluvního základu zpracovává Správce osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání takového smluvního vztahu se Správcem a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu se Správcem, resp. do skončení všech případných sporů vzniklých v souvislosti se smlouvou. Údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávány po dobu trvání účelu a doby trvání souhlasu, nebo dokud nebyl souhlas odvolán. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Správce předává osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv Správce.

Správce může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám Správce.

Se souhlasem subjektu údajů nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům. Správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Správce, mají postavení zpracovatelů, případně dalších zpracovatelů osobních údajů, a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Správce a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení.

Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou, zejména v čl. 45 až 49 GDPR.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZABEZPEČENÍ DAT

Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Správce vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Přijatá technická a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou popsána v interní legislativě Správce.

Upozorňujeme Vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.

INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Podle nařízení náleží každému subjektu údajů, tj. každé fyzické osobě, níže popsaná práva. Subjekt údajů je oprávněn uplatňovat tato svá práva u Správce za předpokladu, že prokáže Správci svou totožnost.

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním žádosti elektronicky nebo v listinné podobě.

 Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje Správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je Správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si Správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

 Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám Správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je Správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude Správce informovat.

Při uplatnění své žádosti budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních informací, na jejichž základě jsem schopní Vás identifikovat. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek zaslán Vámi a zda Vás dokážeme na základě Vámi poskytnutých informací identifikovat.

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od Správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od Správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích Správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných Správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud Správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v těchto Zásadách, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od Správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od Správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů.

 Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby Správce Vaše osobní údaje vymazal.

Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit.

Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít Správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že Správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány.

Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby Správce poskytl Vaše osobní údaje jinému Správci, resp. jiné společnosti, předá Správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou Správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na Správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https:/www.uoou.cz/ .

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to vyplněním formuláře, zasláním odvolání na adresu sídla Správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

AUTOMATICKÉ VYHODNOCOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Osobní údaje mohou být automaticky vyhodnocovány, a případně být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování Správce.

AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady mohou být průběžně upravovány či aktualizovány. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů na internetových stránkách Správce.