Informace k mimořádné události v provozu firmy

3. 12. 2020
V úterý 2.prosince v cca 20:20 hodin zaznamenaly senzory firemního bezpečnostního systému Spolchemie únik chloru na provozu Chlorová chemie. V souladu s předpisy byl okamžitě iniciován havarijní plán, zaktivována podniková hasičská jednotka a byly informovány složky Integrovaného záchranného systému.

Provoz byl okamžitě odstaven a zabezpečen. Mimo areál firmy byl chlor detekován pouze čichově v severní části areálu – mez se nacházela na zdraví zcela bezpečných úrovních, což bylo prokázáno opakovaným měřením. Během celé události tak nebyla nijak ohrožena bezpečnost a zdraví obyvatelstva. Předpokládaná příčina – technická závada bez lidského zavinění – bude dále předmětem interního šetření a šetření ČIŽP, se kterou firma úzce spolupracuje.