Zrekultivujeme průmyslový areál v Trmicích

01.03.2023 – Rekultivaci zanedbaného území průmyslových pozemků s ekologickou zátěží v katastru města Trmice připravuje SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, v jejímž vlastnictví se pozemek nachází od roku 1995. Součástí tohoto plánu je mj. likvidace černých skládek, řešení stávající ekologické zátěže, odstranění zbytků staveb v havarijním stavu a ohrožujících okolí, recyklace materiálů z bývalých průmyslových provozů, úprava terénu a oplocení pozemku k zabránění tvorby dalších černých skládek a možná výstavba fotovoltaické elektrárny. Součástí budoucího využití je i vybudování biokoridoru pro chráněné živočichy, kteří v zanedbaném areálu našli dočasné útočiště.

Dotčené území sloužilo původně pro těžký průmysl, v současnosti je vedeno jako brownfield s funkčním využitím pro lehký průmysl a služby a charakterizovaného je jako devastované plochy bývalého průmyslového areálu s ekologickou zátěží a aktivními černými skládkami. Ekologicky je lokalita poznamenána historickou výrobou dehtu a betonových panelů a i zmíněným množstvím opakovaně se objevujících černých skládek, a to i přes trvající dlouholeté snahy firmy o jejich likvidaci, oplocení areálu i instalaci zábran vjezdů. Areál se bohužel v průběhu let stal doslova “rejdištěm” sběračů a zlodějů kovů, nelegálně se v něm likvidovaly autovraky a útočiště v něm dodnes nacházejí bezdomovci a další nezvaní návštěvníci, kteří v něm rozdělávají ohně. Celá lokalita se tak stala velmi rizikovým nejen z hlediska obecné, ale i požární bezpečnosti. To by se v dohledné době mohlo konečně změnit k lepšímu.

Sanace území včetně opětovného vykácení náletových dřevin je nezbytným předpokladem nejen dalšího rozvoje lokality v souladu s územním plánem, ale i ve veřejném zájmu daném ochranou bezpečnosti a zdraví obyvatel. SPOLCHEMIE si v této souvislosti nechala zpracovat i biologický a dendrologický průzkum lokality.

Jedním z možných využití části areálu, i z hlediska platného územního plánu, je i možnost výstavby fotovoltaické elektrárny, která by čistou energií mohla pokrýt 3-4 % energie, kterou chemička v Ústí ročně potřebuje ke svému provozu. Obrovskou výhodou je i existující historické kabelové propojení s ústeckým závodem, což umožňuje přímé využití získané energie bez zátěže veřejné přenosové soustavy. Množství potenciálně vyrobené elektřiny není vůbec zanedbatelné, protože aktuální odběr celé firmy je vyšší, než celého města Ústí nad Labem. Čistá solární energie by tak v budoucnu doplnila odběr dalšího druhu čisté jaderné energie, kterou SPOLCHEMIE aktuálně využívá od firmy ČEZ.