KVALITA

Spokojenost zákazníků a jejich věrnost našim produktům je naší prioritou. Jsme připraveni plnit specifické požadavky zákazníků na naše produkty. K tomuto účelu disponujeme vlastním vývojovým a technickým týmem.

Plnění legislativních požadavků je pro nás samozřejmostí nejenom v České Republice a Evropské Unii, ale i v ostatních oblastech, kde své produkty nabízíme. Neustále přezkoumáváme a aktualizujeme naše postupy v souladu s požadavky, které jsou na nás kladeny a to ať ze strany našich zákazníků nebo legislativy a orgánů státní správy.

Veškeré aktivity v rámci SPOLCHEMIE jsou řízeny danými postupy. Tyto postupy jsou pravidelně aktualizovány, rozvíjeny a zlepšovány z hlediska dopadů na kvalitu. Přezkoumávání těchto postupů z hlediska jejich účinnosti a vhodnosti vede k neustálé optimalizaci našich činností.

Systém kontroly je založen na vhodném nastavení kontrolních bodů ve výrobě a dodržování předepsaných postupů. Vlastní nezávislá kontrola pak zajišťuje plnění kvalitativních požadavků daných na konkrétní produkt. Jakékoliv odchylky jsou přezkoumávány a vyhodnoceny vzhledem k jejich možným dopadům na kvalitu.

Všichni naši zaměstnanci jsou školeni ze všech postupů, které jsou nezbytné k výkonu jejich práce a plnění veškerých požadavků, které jsou na SPOLCHEMII a její produkty kladeny. Jsou také vedeni k dodržování těchto postupů a k jejich neustálému zlepšování.

Dodržování obdobných principů vyžadujeme i od našich dodavatelů surovin pro výrobu i od poskytovatelů služeb. Dodržování našich požadavků pravidelně přezkoumáváme a vyhodnocujeme.

Vědomí důležitosti kvality je ve SPOLCHEMII reprezentováno zavedením a certifikováním systému řízení dle normy ISO 9001.

Naše zásady na kvalitu jsou shrnuty v Politice kvality.

Menu