Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj u nás ve SPOLCHEMII stojí na lidských zdrojích, našich zaměstnancích a třech základních pilířích:


Životní prostředí
v sobě zahrnuje program Zelená SPOLCHEMIE a všechny naše aktivity, které snižují náš dopad na životní prostředí a pomáhají efektivně využívat zdroje, ať už jde o využívání nejmodernějších technologií, vývoj šetrných výrobků, ale třeba i aktivity směrem k okolí, v oblasti nákupu či zacházení s odpady. 

Společnost
se vztahuje k našemu blízkému okolí, městu Ústí nad Labem, a k veřejnosti. Naším cílem je, aby SPOLCHEMIE i přes blízkost našeho areálu centru města byla přijímána kladně jako dobrý, přínosný, důvěryhodný a bezpečný soused. 

Ekonomika
se pak zaměřuje se na posilování ekonomické situace SPOLCHEMIE, zvyšování zisku a posilování naší pozice na trhu a prohlubování vztahů se zákazníky. Součástí vztahů se zákazníky je i oblast kvality.


UDRŽITELNÝ ROZVOJ SPOLCHEMIE

 


spolchemie-udrzitelny-rozvoj.png

Náš koncept udržitelnosti zahrnuje i úzkou spolupráci se zaměstnanci, dodavateli a ostatními obchodními partnery, které povzbuzujeme a motivujeme k dodržování podobných principů udržitelného rozvoje. Neméně důležitou prioritou je pak bezpečnost a ochrana zdraví.


Jako součást našich snah o udržitelný rozvoj jsme si vytyčili cíle, kterých chceme dosáhnout.

V pilíři Životní prostředí je stěžejní snížení emisí skleníkových plynů - do roku 2030 chceme snížit uhlíkovou stopu (scope 1 a 2)  o 40%. Chceme také snižovat znečištění – do roku 2030 máme cíl snížit specifickou produkci odpadu o 20% a snížit specifického znečištění odpadních vod o 15%.

V oblasti společenské odpovědnosti a bezpečnosti je naším hlavním cílem snížit do roku  2030 incidenci (závažné havárie a nebezpečné stavy) ve výrobě o 50%, v oblasti lidských zdrojů pak snížit úrazovost (s absencí delší jak 3 dny) o 60%.

V ekonomické oblasti máme za hlavní cíl dosáhnout zvýšení tržeb do roku 2030 o 50%.

Pozn.: Cíle pro rok 2030 stanoveny ve srovnání s rokem 2020. 

Zhodnocení cílů udržitelnosti

spolchemie-cile-udrzitelnosti.png

ecovadis2022.jpg

EcoVadis

V roce 2022 získala SPOLCHEMIE za své pokroky v oblasti udržitelnosti zlatou medaili od organizace EcoVadis, která je mezinárodně uznávaným hodnotitelem udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem. SPOLCHEMIE se dostala na 97.percentil a pouze 3 % všech hodnocených společností získala vyšší skóre. 

Hodnocení zahrnuje čtyři základní oblasti: Životní prostředí, Pracovní a lidská práva, Etika, Udržitelný nákup. EcoVadis je celosvětově uznávaný hodnotitel udržitelnosti s více než devadesáti tisíci klienty ve sto šedesáti zemích.


Věříme, že pro budoucí trvale udržitelný rozvoj je důležité preventivně, systematicky a účinně předcházet poškozování přírody i zdraví lidí a rozvíjet moderní a k životnímu prostředí šetrné technologie.

shutterstock_1070271953.jpg