Ostatní informace

Zprávy pro akcionáře:

Ke stažení:

19.04.2021

INFORMACE PRO BÝVALÉ AKCIONÁŘE S AKCIEMI NA MAJITELE
Způsob uplatnění práva na výplatu výtěžku z dražby

Úvod

Valná hromada společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, IČ: 000 11 789 (dále jen „Společnost“) na svém jednání, konaném dne 20. 12. 2019 přijala usnesení o snížení základního kapitálu Společnosti o částku 1.221.827.040,- Kč, tedy z částky 1.939.408.000,- Kč na částku 717.580.960,- Kč, a to postupem dle § 544 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“), a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti o částku 315,- Kč (slovy: tři sta patnáct korun českých), tedy z částky 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) na částku 185,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát pět korun českých).

Rozhodnutím ze dne 1.10.2020 byly veškeré listinné akcie emitované Společností a nepředložené k výměně z titulu rozhodnutí o snížení základního kapitálu, které učinila valná hromada Společnosti dne 20.12.2019, a to včetně dříve emitovaných listinných akcií Společnosti znějících na majitele (dále jen „Akcie“), prohlášeny představenstvem za neplatné.

Nové akcie, vydané místo Akcií prohlášených za neplatné, byly (v případě akcionářů, kteří neprojevili zájem o výměnu) prodány ve veřejné dražbě, která se uskutečnila dne 7.1.2021.

Vlastníci Akcií mají právo na vydání odpovídajícího podílu na výtěžku z dražby ve výši 265,81 Kč/1ks akcie. Od částky, která má být vlastníkovi Akcií vyplacena, bude ještě odečtena částka odpovídající nákladům Společnosti na rozeslání výtěžku – bankovní poplatky spojené s platbou.

Kdo má nárok na výplatu výtěžku

O výplatu výtěžku může požádat každý, kdo vlastní Akcie historicky emitované Společností ve formě na majitele, a v souvislosti s rozhodnutím valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu ze dne 20.12.2019 neprojevil zájem o výměnu těchto Akcií za nové akcie Společnosti.

Jak požádat o výplatu výtěžku

Kontaktujte, prosím, Společnost prostřednictvím e-mailové adresy akcie@spolchemie.cz, písemně na adresu Společnosti uvedenou výše, nebo na tel. 477 162 074 a dohodněte si s pověřeným zástupcem Společnosti schůzku. Pokud nám již v rámci této komunikace poskytnete potřebné údaje uvedené níže, může to podstatně urychlit zpracování Vašeho požadavku.

Jaké informace budou vyžadovány při podání žádosti o výplatu výtěžku

Pro účely úspěšné žádosti o výplatu výtěžku budeme potřebovat Vaši řádnou identifikaci, dle platného občanského průkazu (případně pasu či obdobného dokladu). U právnické osoby vyžadujeme plnou identifikaci dle zápisu ve veřejném registru nebo jiné obdobné evidenci (zejm. Obchodní rejstřík apod.) a současně identifikaci osoby oprávněné za právnickou osobu v souladu s tímto zápisem jednat (v českém jazyce nebo úředním překladu do českého jazyka).

Pokud budete zastoupeni třetí osobou, budeme vyžadovat předložení písemného zmocnění s úředně ověřeným podpisem Vás jako zmocnitele a (obdobně jako je uvedeno v předchozím odstavci) plnou identifikaci zmocněnce. Společnost na svých internetových stránkách zveřejní vzor plné moci.

Pro urychlení vyřízení Vaší žádosti rovněž doporučujeme již při sjednání schůzky poskytnout Společnosti identifikaci Akcií, s nimiž je spojeno Vaše právo na vydání výtěžku z dražby, zejména jejich počet, nominální hodnotu, celkovou nominální hodnotu, případně číselné označení, jakož i výše uvedené informace potřebné pro Vaši řádnou identifikaci.

Společnost poskytuje v souladu s §349 ZOK, veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, proto budeme v rámci Vaší žádosti vyžadovat i sdělení identifikace bankovního spojení pro účely výplaty výtěžku z dražby. Pro úplnost uvádíme, že se musí vždy jednat o účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Žádost o výplatu a předání akcií

Společností je v rámci žádosti o výplatu výtěžku z dražby vyžadováno předání originálů Vašich akcií, a to z důvodu ochrany oprávněných zájmů Společnosti, zejména zamezení opakovaných žádostí o výplatu výtěžku z dražby.

Samotná žádost o výplatu výtěžku bude následně sepsána písemně při osobním jednání, a to na formuláři Společnosti. Součástí písemné žádosti je i potvrzení o předání akcií Společnosti Jeden originál žádosti, potvrzené ze strany Společnosti obdržíte. Na základě údajů uvedených v žádosti, bude následně provedena výplata výtěžku z dražby.

V případě ztracení nebo zničení Akcií bude výtěžek vyplácen po předložení originálu/úředně ověřené kopii pravomocného rozhodnutí soudu o umoření ztracených/zničených akcií emitovaných Společností, které bude obsahovat jejich úplnou identifikaci umožňující jejich odlišení od jiných Akcií.

Prohlášení v rámci žádosti

V rámci předávacího protokolu, jež je součástí žádosti, budou od akcionářů vyžadována prohlášení, že

  • předkládané Akcie jsou pravé a náležité akcie vydané Společností,
  • žadatel předkládané Akcie platně a řádně (v souladu s platnými právními předpisy) nabyl do svého vlastnictví a je jejich skutečným majitelem;
  • na předkládaných Akciích jsou řádně vyznačeny veškeré skutečnosti, které v souvislosti s nakládáním s Akciemi mají být vyznačeny, včetně případných převodních nebo jiných rubopisů a že takové údaje jsou úplné a správné;
  • žadateli není známa existence jakékoli skutečnosti, která by mohla být důvodem pro výplatu, byť i jen části výtěžku z dražby, která má náležet vlastníkovi Akcií, osobě jiné, než je žadatel;
  • veškeré údaje uvedené v protokolu jsou pravdivé a úplné.

Pro případ, že by kterékoli skutečnosti uvedené žadatelem v nebyly pravdivé nebo byly zavádějící, bude vyžadován slib odškodnění Společnosti.

Ke stažení:

31.3.2021

Představenstvo společnosti

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČO 00011789, se sídlem Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, PSČ 40032, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 47, oznamuje, že

dne 1. 6. 2021 v 14:00 hodin se na internetových stránkách www.prodej-drazbou.cz, ID dražby: 74440, bude konat v souladu s § 33 zákona č. 256/2004 Sb. veřejná elektronická nedobrovolná dražba listinných akcií společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, které si akcionáři nepřevzali při výměně původních listinných akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč za nové listinné akcie o jmenovité hodnotě 185,- Kč vydaných v souvislosti s rozhodnutím valné hromady společnosti o snížení jmenovité hodnoty akcií, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni.

Draženo bude celkem 1.161.918 kusů nekótovaných kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 185,- Kč každá. Konečný počet dražených akcií může být nižší. Bližší podmínky dražby jsou uveřejněny v dražební vyhlášce na http://www.centralni-adresa.cz a na stránkách dražebníka CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. http://www.cyrruscf.cz.

17.3.2021

Opakovaná výzva představenstva k výměně akcií

Představenstvo obchodní společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 20.12.2019 a současně nad rámec ust. § 526 a § 537 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech opakovaně vyzývá akcionáře Společnosti, k předložení jejich stávajících listinných akcií emitovaných Společností za účelem jejich výměny za nové listinné akcie Společnosti s nižší jmenovitou hodnotou, a to k výměně stávajících akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč za nové akcie o jmenovité hodnotě 185,- Kč.

Podrobné informace naleznete níže:

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na email: akcie@spolchemie.cz

Děkujeme.

Za Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Ing. Pavel Jiroušek, předseda představenstva

2.11.2020

Oznámení veřejné elektronické nedobrovolné dražby listinných akcií společnosti

Představenstvo společnosti

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČO 00011789, se sídlem Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, PSČ 40032, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 47, oznamuje, že

dne 7. 1. 2021 v 11:00 hodin se na internetových stránkách www.prodej-drazbou.cz, ID dražby: 73922, bude konat v souladu s § 33 zákona č. 256/2004 Sb. veřejná elektronickánedobrovolná dražba listinných akcií společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, které si akcionáři nepřevzali při výměně původních listinných akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč za nové listinné akcie o jmenovité hodnotě 185,- Kč vydaných v souvislosti s rozhodnutím valné hromady společnosti o snížení jmenovité hodnoty akcií, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni.

Draženo bude celkem 374.144 kusů nekótovaných kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 185,- Kč každá. Konečný počet dražených akcií může být nižší. Bližší podmínky dražby jsou uveřejněny v dražební vyhlášce na http://www.centralni-adresa.cz a na stránkách dražebníka CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. http://www.cyrruscf.cz.

1.10.2020

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

Vážení akcionáři,

Společnost tímto oznamuje, že dne 1. 10. 2020 byly listinné akcie emitované Společností a nepředložené k výměně z titulu rozhodnutí o snížení základního kapitálu, které učinila valná hromada Společnosti dne 20.12.2019, prohlášeny představenstvem za neplatné, v souladu s §538 zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech.

Bližší specifikace zneplatněných akcií s uvedením jejich číselného označení níže:

15.7.2020

Opakovaná výzva představenstva k výměně akcií

Vážení akcionáři,

Podle informací evidovaných v seznamu akcionářů, který Společnost vede, si ve lhůtě stanovené původní výzvou ani k datu učinění této výzvy, stále nevyměnili své akcie všichni akcionáři Společnosti.

Společnost tak tímto v souladu s ust. § 537 ZOK opětovně vyzývá akcionáře Společnosti, kteří tak doposud neučinili, aby předložili své stávající listinné akciie emitované Společností za účelem jejich výměny za nové listinné akcie Společnosti s nižší jmenovitou hodnotou, konkrétně výměně stávajících akcií o vyznačené jmenovité hodnotě 500,- Kč za nové akcie o jmenovité hodnotě 185,- Kč.

Výměna stávajících listinných akcií s nominální hodnostou 500,- Kč za listinné akcie s nominální hodnotou 185,- Kč bude probíhat do 31. 8. 2020 a to buď v sídle Společnosti v Ústí nad Labem, tj. na adrese Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, PSČ 400 32 nebo v pražské kanceláři Společnosti na adrese Italská 1583/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Podrobné informace naleznete níže:

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na email: akcie@spolchemie.cz

Děkujeme.

Za Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Ing. Pavel Jiroušek, předseda představenstva

Informace i výměně akcií [ 7. 7. 2020 ]

Vážení akcionáři,

dne 30.6.2020 uplynula lhůta pro výměnu akcií emitovaných Společností s nominální hodnotou 500,- Kč za listinné akcie s nominální hodnotou 185,- Kč v souvislosti s rozhodnutím valné hromady Společnosti konané dne 20.12.2019.

Představenstvo Společnosti aktuálně připravuje opakovanou výzvu k výměně předmětných akcií ve smyslu § 537 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), v níž bude stanovena dodatečná přiměřená lhůta k výměně akcií, před postupem předvídaným § 538 a § 539 ZOK.

Společnost tímto s ohledem na shora uvedené informuje akcionáře, že možnost předložit akcie emitované Společností s vyznačenou nominální hodnotou 500,- Kč k výměně za nové listinné akcie Společnosti s nominální hodnotou 185,- Kč trvá, a to za stejných podmínek, o kterých byli akcionáři poučeni Výzvou představenstva k výměně akcií a Oznámením o obnovení výměny akcií a prodloužení termínu k výměně (ke stažení níže).

Rezervační systém aktuálně umožňuje rezervaci termínů až do 31.7.2020.

O dalším postupu budou akcionáři informováni Výzvou představenstva dle § 537 ZOK.

Oznámení o obnovení výměny akcií a prodloužení termínu k výměně

Vážení akcionáři

představenstvo společnosti rozhodlo dne 29.4.2020 o obnovení procesu Výměny akcií a prodloužení termínu Výměny akcií následovně:

Výměna stávajících listinných akcií s nominální hodnostou 500,- Kč za listinné akcie s nominální hodnotou 185,- Kč bude opětovně obnovena od 30.4.2020 a bude probíhat do 30.6.2020.

Podrobné informace naleznete níže:

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na email: akcie@spolchemie.cz

Děkujeme.

Za Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Ing. Pavel Jiroušek, předseda představenstva

Oznámení o přerušení výměny akcií II

Vážení akcionáři,

s ohledem na vývoj mimořádné situace a přijatá ochranná opatření v souvislosti s nákazou COVID-19 (koronavir) bude výměna akcií Společnosti i nadále dočasně pozastavena.

Veškeré termíny rezervované na měsíc duben budou rovněž zrušeny.

Výměna bude opět obnovena, jakmile to situace dovolí. Lhůta pro výměnu akcií bude přiměřeně prodloužena tak, aby akcionářům byla včas umožněna nová rezervace termínu a řádná realizace výměny akcií. Akcionáři budou o obnovení procesu výměny akcií náležitě informováni.

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na email: akcie@spolchemie.cz

Děkujeme za pochopení.

Za Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Ing. Pavel Jiroušek, předseda představenstva

Oznámení o přerušení výměny akcií

Vážení akcionáři,
s ohledem na mimořádnou situaci a přijímaná ochranná opatření v souvislosti s šířící se nákazou COVID-19 (koronavir) bude výměna akcií Společnosti s účinností od 16.3.2020 dočasně pozastavena.

Rezervované termíny na období od 16.3.-31.3.2020 budou zrušeny.

Výměna bude opět obnovena, jakmile to situace dovolí. Lhůta pro výměnu akcií bude přiměřeně prodloužena tak, aby akcionářům byla včas umožněna nová rezervace termínu a řádná realizace výměny akcií. Akcionáři budou o obnovení procesu výměny akcií náležitě informováni.

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na email: akcie@spolchemie.cz

Děkujeme za pochopení.

Za Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Ing. Pavel Jiroušek, předseda představenstva

Kontrola kontaktních údajů akcionáře

Nové znění stanov naší společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČO: 000 11 789, se sídlem Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, Ústí and Labem (dále jen „Spolek“), přijaté na poslední řádné valné hromadě Spolku, konané dne 16.8.2019, je pro příště možné zasílat akcionářům pozvánku na valnou hromadu Spolku na e-mailovou adresu. Článek 39 stanov Spolku konkrétně uvádí, že bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční e-mailová adresa akcionáře, bude pozvánka zasílána tomuto akcionáři pouze na tuto e-mailovou adresu.

Vzhledem k tomu, že Společnost bude tohoto způsobu oznamování využívat nově, dovolujeme si Vás požádat o potvrzení, že údaje o korespondenční e-mailové adrese, které o Vás Spolek eviduje v seznamu akcionářů, jsou úplné a správné.

Zkontrolujete, prosím údaje, které o Vás Spolek aktuálně eviduje. Nemáte-li informaci o tom, jaké údaje jste Spolku pro tento účel poskytli, požádejte o jejich zaslání písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Společnosti nebo prostřednictvím emailu na zemkova@spolchemie.cz.

V případě, že korespondenční e- mailový kontaktní údaj nebyl dříve poskytnut, není správný či úplný, případně došlo k jeho změně, požádejte Spolek o změnu údaje. O změnu údaje lze žádat buďto písemně na základě formuláře Poskytnutí údajů do seznamu akcionářů – ZMĚNA, který je ke stažení výše, kde vyplníte aktuální, správné a úplné údaje, opatříte jej ověřeným podpisem a doručíte na adresu sídla Spolku, případně osobně v sídle Spolku v kanceláři asistentky generálního ředitele Ing. Františky Zemkové, a to po předchozí dohodě na tel.: +420 477 162 074 nebo email.: zemkova@spolchemie.cz.

Věříme, že možnost elektronického rozesílání pozvánek na valnou hromadu, která je pro Spolek významně hospodárnější, uvítáte.

OPAKOVANÁ VÝZVA PŘEDSTAVENSTVA K VÝMĚNĚ AKCIÍ

Představenstvo obchodní společnosti
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
IČ: 000 11 789
se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v odd. B, vložka 47

(dále jen „Společnost“)

tímto v souladu s ust. § 3 odst. 2 zák. č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (dále jen „ZZTAS“) a souvisejících právních předpisů opakovaně vyzývá akcionáře Společnosti, k předložení svých stávajících listinných akcií emitovaných Společností za účelem jejich výměny za nové listinné akcie Společnosti znějící na jméno.

Pro odstranění pochybností představenstvo Společnosti uvádí, že tato výzva se vztahuje i na akcionáře Společnosti, kteří se doposud nedostavili k převzetí listinných akcií emitovaných Společností v návaznosti na přeměnu podoby akcií Společnosti schválenou valnou hromadou Společnosti ze dne 10.9.2007.

Odůvodnění:
Představenstvo Společnosti na svém jednání, konaném dne 24.3.2014 rozhodlo, že dojde k výměně stávajících akcií Společnosti za nové listinné akcie Společnosti znějící na jméno. Důvodem výměny akcií je skutečnost, že se k 1. 1. 2014 v souladu s § 2 odst. 1 ZZTAS změnila forma akcií emitovaných Společností a všechny akcie Společnosti nově znějí na jméno.

Představenstvo Společnosti výzvou ze dne 24.3.2014 vyzvalo akcionáře Společnosti, k předložení svých stávajících listinných akcií emitovaných Společností za účelem jejich výměny za nové listinné akcie Společnosti znějící na jméno, s tím, že výměna akcií byla zahájena dne 1.5.2014. Na základě rozhodnutí představenstva Společnosti byla následně akcionářům opakovaně prodloužena lhůta k výměně akcií a to tak, že výměna stále probíhá.

Podle informací evidovaných v seznamu akcionářů, který Společnost vede, si ve lhůtě stanovené původní výzvou ani k datu učinění této výzvy, stále nevyměnili své akcie všichni akcionáři Společnosti.

Společnost tak tímto v souladu s ust. § 214 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a současně ustanovení § 769 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném k 31.12.2013, opětovně vyzývá akcionáře k předložení akcií emitovaných před datem 1.1. 2014 k výměně za nové listinné akcie Společnosti s datem emise 24.3.2014.

Výměna akcií:
Výměna původních akcií Společnosti za nové listinné akcie na jméno bude probíhat do 14.9.2018 v sídle Společnosti.

Před výměnou je akcionář povinen sdělit Společnosti své jméno, bydliště a datum narození (u fyzických osob) nebo firmu, sídlo, identifikační číslo (u právnických osob), které budou vyznačeny na nové akcie a zapsány do seznamu akcionářů.

Akcionář je dále povinen sdělit Společnosti číslo svého bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Bankovní účet bude rovněž zapsán do seznamu akcionářů Společnosti, přičemž Společnost bude na uvedený účet akcionáři vyplácet veškerá peněžitá plnění spojená s vlastnictvím akciím.

Drží–li stávající akcie Společnosti namísto akcionáře zástavní věřitel nebo jiná osoba, která je oprávněna mít akcie u sebe, splní povinnost předložit akcie tato osoba. Akcionář je přitom povinen na to tuto osobu upozornit. Pokud jsou akcie předmětem zástavního práva, upozorní tato osoba Společnost na existenci zástavního práva, která se též na akciích vyznačí.

Upozornění pro akcionáře:
Akcionář, který dosud nepředložil své akcie k výměně a nesdělil Společnosti své jméno a bydliště nebo sídlo, není po dobu tohoto prodlení oprávněn vykonávat hlasovací práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Ohledně těchto akcií mu také nevznikne právo na podíl na zisku, jestliže o jeho rozdělení rozhodne valná hromada v době prodlení akcionáře.

Dosavadní akcie Společnosti, které nebudou předloženy Společnosti k výměně ani do 14.9.2018 budou prohlášeny za neplatné a prodány prostřednictvím obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě. Výtěžek z prodeje po započtení pohledávek Společnosti vůči akcionáři vzniklých v souvislosti s prohlášením akcií za neplatné a jejich prodejem bude vyplacen bez zbytečného odkladu dotčené osobě.

Další informace:
Další informace týkající se procesu výměny akcií budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.spolchemie.cz v sekci „Profil“ Pro investory“ v oddělení „Ostatní informace pro akcionáře“.

V Ústí nad Labem, dne 8.8.2018
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost