Souhlasím s používáním cookies.


csende
Search
MenuMENU

×

OSTATNÍ INFORMACE

Ke stažení:


31.3.2021

Představenstvo společnosti

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČO 00011789, se sídlem Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, PSČ 40032, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 47, oznamuje, že

dne 1. 6. 2021 v 14:00 hodin se na internetových stránkách www.prodej-drazbou.cz, ID dražby: 74440, bude konat v souladu s § 33 zákona č. 256/2004 Sb. veřejná elektronická nedobrovolná dražba listinných akcií společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, které si akcionáři nepřevzali při výměně původních listinných akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč za nové listinné akcie o jmenovité hodnotě 185,- Kč vydaných v souvislosti s rozhodnutím valné hromady společnosti o snížení jmenovité hodnoty akcií, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni.

Draženo bude celkem 1.161.918  kusů nekótovaných kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 185,- Kč každá. Konečný počet dražených akcií může být nižší. Bližší podmínky dražby jsou uveřejněny v dražební vyhlášce na http://www.centralni-adresa.cz a na stránkách dražebníka CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. http://www.cyrruscf.cz.

 

17.3.2021

Opakovaná výzva představenstva k výměně akcií

Představenstvo obchodní společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 20.12.2019 a současně nad rámec ust. § 526 a § 537 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech opakovaně vyzývá akcionáře Společnosti, k předložení jejich stávajících listinných akcií emitovaných Společností za účelem jejich výměny za nové listinné akcie Společnosti s nižší jmenovitou hodnotou, a to k výměně stávajících akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč za nové akcie o jmenovité hodnotě 185,- Kč. 

Podrobné informace naleznete níže:


 

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na email: akcie@spolchemie.cz
Děkujeme.

Za Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Ing. Pavel Jiroušek, předseda představenstva


 

2.11.2020

Oznámení veřejné elektronické nedobrovolné dražby listinných akcií společnosti 

Představenstvo společnosti

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČO 00011789, se sídlem Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, PSČ 40032, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 47, oznamuje, že

dne 7. 1. 2021 v 11:00 hodin se na internetových stránkách www.prodej-drazbou.cz, ID dražby: 73922, bude konat v souladu s § 33 zákona č. 256/2004 Sb. veřejná elektronickánedobrovolná dražba listinných akcií společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, které si akcionáři nepřevzali při výměně původních listinných akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč za nové listinné akcie o jmenovité hodnotě 185,- Kč vydaných v souvislosti s rozhodnutím valné hromady společnosti o snížení jmenovité hodnoty akcií, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni.

Draženo bude celkem 374.144 kusů nekótovaných kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 185,- Kč každá. Konečný počet dražených akcií může být nižší. Bližší podmínky dražby jsou uveřejněny v dražební vyhlášce na http://www.centralni-adresa.cz a na stránkách dražebníka CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. http://www.cyrruscf.cz.

 

 

1.10.2020

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

Vážení akcionáři,

Společnost tímto oznamuje, že dne 1. 10. 2020 byly listinné akcie emitované Společností a nepředložené k výměně z titulu rozhodnutí o snížení základního kapitálu, které učinila valná hromada Společnosti dne 20.12.2019, prohlášeny představenstvem za neplatné, v souladu s §538 zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech.

Bližší specifikace zneplatněných akcií s uvedením jejich číselného označení níže: 

15.7.2020
 

Opakovaná výzva představenstva k výměně akcií 

Vážení akcionáři,

Podle informací evidovaných v seznamu akcionářů, který Společnost vede, si ve lhůtě stanovené původní výzvou ani k datu učinění této výzvy, stále nevyměnili své akcie všichni akcionáři Společnosti.

Společnost tak tímto v souladu s ust. § 537 ZOK opětovně vyzývá akcionáře Společnosti, kteří tak doposud neučinili, aby předložili své stávající listinné akciie emitované Společností za účelem jejich výměny za nové listinné akcie Společnosti s nižší jmenovitou hodnotou, konkrétně výměně stávajících akcií o vyznačené jmenovité hodnotě 500,- Kč za nové akcie o jmenovité hodnotě 185,- Kč.

Výměna stávajících listinných akcií s nominální hodnostou 500,- Kč za listinné akcie s nominální hodnotou 185,- Kč bude probíhat do 31. 8. 2020 a to buď v sídle Společnosti v Ústí nad Labem, tj. na adrese Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, PSČ 400 32 nebo v pražské kanceláři Společnosti na adrese Italská 1583/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2. 

Podrobné informace naleznete níže:


V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na email: akcie@spolchemie.cz

Děkujeme.

Za Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Ing. Pavel Jiroušek, předseda představenstva


Informace i výměně akcií [ 7. 7. 2020 ]

Vážení akcionáři,

dne 30.6.2020 uplynula lhůta pro výměnu akcií emitovaných Společností s nominální hodnotou 500,- Kč za listinné akcie s nominální hodnotou 185,- Kč v souvislosti s rozhodnutím valné hromady Společnosti konané dne 20.12.2019.

Představenstvo Společnosti aktuálně připravuje opakovanou výzvu k výměně předmětných akcií ve smyslu § 537 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), v níž bude stanovena dodatečná přiměřená lhůta k výměně akcií, před postupem předvídaným § 538 a § 539 ZOK.

Společnost tímto s ohledem na shora uvedené informuje akcionáře, že možnost předložit akcie emitované Společností s vyznačenou nominální hodnotou 500,- Kč k výměně za nové listinné akcie Společnosti s nominální hodnotou 185,- Kč trvá, a to za stejných podmínek, o kterých byli akcionáři poučeni Výzvou představenstva k výměně akcií  a Oznámením o obnovení výměny akcií a prodloužení termínu k výměně (ke stažení níže).


Rezervační systém aktuálně umožňuje rezervaci termínů až do 31.7.2020.

O dalším postupu budou akcionáři informováni Výzvou představenstva dle § 537 ZOK.


Oznámení o obnovení výměny akcií a prodloužení termínu k výměně

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti rozhodlo dne 29.4.2020 o obnovení procesu Výměny akcií a prodloužení termínu Výměny akcií následovně:

Výměna stávajících listinných akcií s nominální hodnostou 500,- Kč za listinné akcie s nominální hodnotou 185,- Kč bude opětovně obnovena od 30.4.2020 a bude probíhat do 30.6.2020.

Podrobné informace naleznete níže:


V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na email: akcie@spolchemie.cz

Děkujeme.

Za Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Ing. Pavel Jiroušek, předseda představenstva


Oznámení o přerušení výměny akcií II

Vážení akcionáři,

s ohledem na vývoj mimořádné situace a přijatá ochranná opatření v souvislosti s nákazou  COVID-19 (koronavir) bude výměna akcií Společnosti i nadále dočasně pozastavena.

Veškeré termíny rezervované na měsíc duben budou rovněž zrušeny.

Výměna bude opět obnovena, jakmile to situace dovolí. Lhůta pro výměnu akcií bude přiměřeně prodloužena tak, aby akcionářům byla včas umožněna nová rezervace termínu a řádná realizace výměny akcií.  Akcionáři budou o obnovení procesu výměny akcií náležitě informováni.

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na email: akcie@spolchemie.cz

Děkujeme za pochopení.

Za Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Ing. Pavel Jiroušek, předseda představenstva

 

 

Oznámení o přerušení výměny akcií

Vážení akcionáři,
s ohledem na mimořádnou situaci a přijímaná ochranná opatření v souvislosti s šířící se nákazou COVID-19 (koronavir) bude výměna akcií Společnosti s účinností od 16.3.2020 dočasně pozastavena.

Rezervované termíny na období od 16.3.-31.3.2020 budou zrušeny.

Výměna bude opět obnovena, jakmile to situace dovolí. Lhůta pro výměnu akcií bude přiměřeně prodloužena tak, aby akcionářům byla včas umožněna nová rezervace termínu a řádná realizace výměny akcií. Akcionáři budou o obnovení procesu výměny akcií náležitě informováni.

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na email: akcie@spolchemie.cz

Děkujeme za pochopení.

Za Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Ing. Pavel Jiroušek, předseda představenstva

 

 

Kontrola kontaktních údajů akcionáře

Nové znění stanov naší společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČO: 000 11 789, se sídlem Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, Ústí and Labem (dále jen „Spolek“), přijaté na poslední řádné valné hromadě Spolku, konané dne 16.8.2019, je pro příště možné zasílat akcionářům pozvánku na valnou hromadu Spolku na e-mailovou adresu. Článek 39 stanov Spolku konkrétně uvádí, že bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční e-mailová adresa akcionáře, bude pozvánka zasílána tomuto akcionáři pouze na tuto e-mailovou adresu.

Vzhledem k tomu, že Společnost bude tohoto způsobu oznamování využívat nově, dovolujeme si Vás požádat o potvrzení, že údaje o korespondenční e-mailové adrese, které o Vás Spolek eviduje v seznamu akcionářů, jsou úplné a správné.

Zkontrolujete, prosím údaje, které o Vás Spolek aktuálně eviduje. Nemáte-li informaci o tom, jaké údaje jste Spolku pro tento účel poskytli, požádejte o jejich zaslání písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Společnosti nebo prostřednictvím emailu na zemkova@spolchemie.cz.

V případě, že korespondenční e- mailový kontaktní údaj nebyl dříve poskytnut, není správný či úplný, případně došlo k jeho změně, požádejte Spolek o změnu údaje. O změnu údaje lze žádat buďto písemně na základě formuláře Poskytnutí údajů do seznamu akcionářů - ZMĚNA, který je ke stažení výše, kde vyplníte aktuální, správné a úplné údaje, opatříte jej ověřeným podpisem a doručíte na adresu sídla Spolku, případně osobně v sídle Spolku v kanceláři asistentky generálního ředitele Ing. Františky Zemkové, a to po předchozí dohodě na tel.: +420 477 162 074 nebo email.: zemkova@spolchemie.cz.

Věříme, že možnost elektronického rozesílání pozvánek na valnou hromadu, která je pro Spolek významně hospodárnější, uvítáte.

 

 

OPAKOVANÁ VÝZVA PŘEDSTAVENSTVA K VÝMĚNĚ AKCIÍ

Představenstvo obchodní společnosti
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
IČ: 000 11 789
se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v odd. B, vložka 47

(dále jen „Společnost“)

tímto v souladu s ust. § 3 odst. 2 zák. č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (dále jen „ZZTAS“) a souvisejících právních předpisů opakovaně vyzývá akcionáře Společnosti, k předložení svých stávajících listinných akcií emitovaných Společností za účelem jejich výměny za nové listinné akcie Společnosti znějící na jméno.

Pro odstranění pochybností představenstvo Společnosti uvádí, že tato výzva se vztahuje i na akcionáře Společnosti, kteří se doposud nedostavili k převzetí listinných akcií emitovaných Společností v návaznosti na přeměnu podoby akcií Společnosti schválenou valnou hromadou Společnosti ze dne 10.9.2007.

Odůvodnění:
Představenstvo Společnosti na svém jednání, konaném dne 24.3.2014 rozhodlo, že dojde k výměně stávajících akcií Společnosti za nové listinné akcie Společnosti znějící na jméno. Důvodem výměny akcií je skutečnost, že se k 1. 1. 2014 v souladu s § 2 odst. 1 ZZTAS změnila forma akcií emitovaných Společností a všechny akcie Společnosti nově znějí na jméno.

Představenstvo Společnosti výzvou ze dne 24.3.2014 vyzvalo akcionáře Společnosti, k předložení svých stávajících listinných akcií emitovaných Společností za účelem jejich výměny za nové listinné akcie Společnosti znějící na jméno, s tím, že výměna akcií byla zahájena dne 1.5.2014. Na základě rozhodnutí představenstva Společnosti byla následně akcionářům opakovaně prodloužena lhůta k výměně akcií a to tak, že výměna stále probíhá.

Podle informací evidovaných v seznamu akcionářů, který Společnost vede, si ve lhůtě stanovené původní výzvou ani k datu učinění této výzvy, stále nevyměnili své akcie všichni akcionáři Společnosti.

Společnost tak tímto v souladu s ust. § 214 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a současně ustanovení § 769 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném k 31.12.2013, opětovně vyzývá akcionáře k předložení akcií emitovaných před datem 1.1. 2014 k výměně za nové listinné akcie Společnosti s datem emise 24.3.2014.

Výměna akcií:
Výměna původních akcií Společnosti za nové listinné akcie na jméno bude probíhat do 14.9.2018 v sídle Společnosti.

Před výměnou je akcionář povinen sdělit Společnosti své jméno, bydliště a datum narození (u fyzických osob) nebo firmu, sídlo, identifikační číslo (u právnických osob), které budou vyznačeny na nové akcie a zapsány do seznamu akcionářů.

Akcionář je dále povinen sdělit Společnosti číslo svého bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Bankovní účet bude rovněž zapsán do seznamu akcionářů Společnosti, přičemž Společnost bude na uvedený účet akcionáři vyplácet veškerá peněžitá plnění spojená s vlastnictvím akciím.

Drží–li stávající akcie Společnosti namísto akcionáře zástavní věřitel nebo jiná osoba, která je oprávněna mít akcie u sebe, splní povinnost předložit akcie tato osoba. Akcionář je přitom povinen na to tuto osobu upozornit. Pokud jsou akcie předmětem zástavního práva, upozorní tato osoba Společnost na existenci zástavního práva, která se též na akciích vyznačí.

Upozornění pro akcionáře:
Akcionář, který dosud nepředložil své akcie k výměně a nesdělil Společnosti své jméno a bydliště nebo sídlo, není po dobu tohoto prodlení oprávněn vykonávat hlasovací práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Ohledně těchto akcií mu také nevznikne právo na podíl na zisku, jestliže o jeho rozdělení rozhodne valná hromada v době prodlení akcionáře.

Dosavadní akcie Společnosti, které nebudou předloženy Společnosti k výměně ani do 14.9.2018 budou prohlášeny za neplatné a prodány prostřednictvím obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě. Výtěžek z prodeje po započtení pohledávek Společnosti vůči akcionáři vzniklých v souvislosti s prohlášením akcií za neplatné a jejich prodejem bude vyplacen bez zbytečného odkladu dotčené osobě.

Další informace:
Další informace týkající se procesu výměny akcií budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.spolchemie.cz v sekci „Profil“ Pro investory“ v oddělení „Ostatní informace pro akcionáře“.

V Ústí nad Labem, dne 8.8.2018
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost